وام دانشجویی بنیاد علوی

 دریافت وام دانشجویی بنیاد علوی امکان پذیر گردید.

 

مهلت ثبت نام از شنبه 97/7/7 لغایت 97/7/12 می باشد.

جهت ثبت نام به امور دانشجویی دانشگاه خود مراجعه نمایید.

این وام بحساب دانشجو واریز می گردد.