قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها
برنامه کلاسی از روز دوشنبه 960710 بر اساس رشته و ترتیب برنامه ریزی اعلام می گردد.
زمان تشکیل کلاس های دانشگاه روز شنبه 96.07.15 خواهد بود.