شماره پیامک زیر جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات و همچنین ارتباط با رئیس دانشگاه در دسترس می باشد.

30008900000731